آفتاب شرقی - پاسخگویی به نیاز عاطفی فرزندان به وسیله گفتگو