ورزش و مردم - گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت باشگاه های ورزشی