آفتاب شرقی - جایگاه و احکام علم آموزی و کار و تلاش در اسلام