آفتاب شرقی - پاسخگویی به نیازهای عاطفی فرزندان از سوی پدرو مادر