آفتاب شرقی - ضرورت شناخت خدا و آثار آن در زندگی دنیوی و اخروی