سیمای خانواده - وظیفه مردم و نیروی انتظامی در مقابل مجرمین