مسابقه ایران(فصل سوم) - استرس داشت کار رو خراب می کرد