آفتاب شرقی - آیا لقمه حرام در سرنوشت انسان و نسل او تاثیر دارد ؟