مسابقه ایران(فصل سوم) - خود شاعر هم بیاد نمیتونه جواب رو بگه