مسابقه ایران(فصل سوم) - به این میگن هم گروهی باهوش