ورزش و مردم - واکنش یحیی گل محمدی به تقابل با استقلال تاجیکستان