آفتاب شرقی - چشم زخم از سوی چه کسانی اتفاق می افتد