مداحی(شبکه یک) - حاج منصور ارضی - مسجد ارک تهران - 27 مرداد 1400