سیمای خانواده - خاطره ای از زیارت امام حسین در دوران اسارت