ورزش و مردم - دوباره پول ، عشق را شکست داد و پاری سن ژرمن مسی را شکار کرد