آفتاب شرقی - با وجود برهان نظم ،علت بی نظمی های عالم چیست؟