سریالیست - شبنم فرشادجو: به گروه اعتماد کردم و فیلمنامه را نخواندم!