ورزش و مردم - صحبت های رئیس کمیته ملی المپیک در مورد وضعیت کاروان ایران