ورزش و مردم - دومین وزنه بردار ایرانی بعد از رضازاده