جشنواره کارآفرینی - چرا اینقدر گرفتن مجوز طولانی است ؟