ورزش و مردم - مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست پرسپولیس