مسابقه ایران(فصل دوم) - دبیرستانی در تهران از زمان ناصرالدین شاه