ورزش و مردم - خاطره بازی با عبدالله موحد در المپیک 1968