جشنواره کارآفرینی - فاجعه پلاسکو از زبان یکی از مغازه داران