ورزش و مردم - گزارشی از بازی یادبود هنرمندان سرخابی به یاد درگذشتگان هنر و روزش