مسابقه ایران(فصل دوم) - به این میگن شاگرد زرنگ کلاس