نگاه یک - هیچ اتفاقی به اندازه کرونا روی مردم تاثیر نگذاشت !