جشنواره کارآفرینی - ویژه برنامه روز کارآفرینی - 25 بهمن 1399