مسابقه ایران(فصل دوم) - تا مرز سکته با سوال 25 میلیون تومانی !