عصرجدید(فصل دوم) - کرونا در مترو! چی کار کردن این بچه‌های باحال مجاز؟