جشنواره کارآفرینی - ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی