جشنواره کارآفرینی - فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-30 دی 1399