کلیپ سریال روزهای ابدی - این مذاکره شبیه خیمه شب بازی بود