حسینیه ایران - چکار کنیم مثل حاج قاسم عاقبت بخیر شویم ؟