فوتبال برتر 99-98 - پای فردوسی‌پور به دعوای میثاقی و تاج باز شد!