مدرسه تلویزیونی فارس - مشاوره برنامه ریزی و اضطراب امتحان