پایه هفتم متوسطه 99-98 (شبکه آموزش) - زبان انگلیسی - درس هشتم / 7 اردیبهشت