پایه دهم متوسطه 99-98 (شبکه چهار) - دانش فنی پایه - محاسبات فنی - رشته ماشین ابزار - شاخه فنی حرفه ای / 28 فروردین 1399