پایه دهم متوسطه (شبکه چهار) - تاریخ یک - ادامه درس چهارده و پانزده / 27 فروردین 1399