کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - پایه دوازدهم - رشته تربیت بدنی - عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها / 24 فروردین 1399