پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - تاریخ سه - درس دوازده / 24 فروردین 1399