کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - حسابداری - پایه یازدهم - بدهی ها و تعهدات / 23 فروردین 1399