کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) - کارگاه نوآوری و کارآفرینی - پودمان چهار بازاریابی - پایه یازدهم / 23 فروردین 1399