پایه دهم متوسطه (شبکه چهار) - منطق - درس هفتم - احکام قضایی / 23 فروردین 1399