پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - دانش فنی تخصصی - سایز بندی و فن آوری مواد - رشته طراحی و دوخت لباس / 22 فروردین 1399