پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - جغرافیای سه - مدیریت مخاطرات طبیعی / 22 فروردین 1399