پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) - اخلاق اسلامی سه / 20 فروردین 1399