پایه یازدهم متوسطه 99-98 (شبکه آموزش) - عربی - حل تمرین درس هفتم / 19 فروردین