پایه دهم متوسطه 99-98 (شبکه آموزش) - فیزیک - فصل چهارم / 17 فروردین 1399