پایه ششم ابتدایی 99-98 (شبکه آموزش) - فارسی - درس شانزدهم / 17 فروردین 1399